Bosch HomeCom Pro

Direkt ansluten till dina kunders värmepumpar. 

Enkelt att bli ett mer lönsamt serviceföretag!

Smartare och lönsammare service

Med det digitala verktyget Bosch HomeCom Pro har du en direkt anslutning till dina kunders värmeanläggningar. Det är bekvämt för dina kunder och möjliggör en enklare och mer lönsam service för dig. 

HomeCom Pro är en fjärrövervakning av alla dina installerade värmepumpar. Du har tillgång till:

  • Aktuell driftstatus
  • Felkoder
  • Felhistorik
  • Justeringar på distans
  • Fullständig produktdokumentation
  • Anteckningar

Effektivare för dig, tryggare för kunden. 

Kolla in HomeCom Pro

Har du redan ett SingleKey ID (samma inlogg som till exempel PartnerPortalen) kan du logga in och börja använda verktyget direkt. Annars väljer du bara att registrera dig.

För att sedan börja lägga till de värmepumpar du ska övervaka behövs värmepumpens gateway-uppgifter. Du kan antingen göra det åt kunden eller genom att bjuda in kunden via mail. 

HomeCom Pro

Grundförutsättningar


• Snabba felmeddelanden till installatörs-/serviceföretaget (t.ex. speciellt användbart om man är på semester på vintern)

• Färre fel – färre servicebesök, eftersom installatören känner till felet i förväg och kommer förberedd.


Bosch HomeCom Pro, ett digitalt verktyg, ger dig en framtidslösning för digital feldiagnos och snabba åtgärder hos dina kunder. Via portalen har du en direkt anslutning till dina kunders värmeanläggningar. Det innebär en mängd fördelar för dina kunder – men framför allt också för dig.


• Ha en värmepump/en kund med värmepump i bruk med IP-Gateway.

• Lokal internetanslutning (anläggningen måste kunna ansluta via LAN – stöd för WLAN saknas). Som alternativ om det saknas ett nätverksuttag i anläggningens närhet kan exempelvis PowerLAN användas.

• Rumstermostat


Du kan använda portalen med din dator, surfplatta eller smartphone. Om du skulle upptäcka problem när du använder portalen, kontrollera om du har den senaste webbläsarversionen.

Vi har stöd för följande webbläsare i de senaste versionerna:
Firefox, Chrome, Edge, Safari


Du kan testa portalen utan kostnad. Information om priser får du när du har registrerat dig i portalen.

Anslutning


Förbindelsen mellan värmepump och installatör kan ske på tre sätt:

• Installatören kan skapa en anslutning till HomeCom Pro i slutkundens namn. Slutkunden måste dock skriva på en samförståndsförklaring.

• Slutkunden skapar HomeCom Pro-anslutningen själv. För detta måste IP-modul kopplas samman en gång med Gateway Manager med Bosch och installatören väljas. För att installatören ska kunna dyka upp i slutkundens sökning bör installatören ha registrerat sig på HomeCom Pro. Slutkunden kan välja installatörens företag.

• Installatören kan skicka en inbjudan till HomeCom Pro till sina kunder via mejl, från portalen. I inbjudan får kunden en länk till Gateway Manager och kan ansluta sitt värmesystem med Bosch och välja sin installatör.
Gateway-information (inloggningsnamn + lösenord) krävs för att förbinda din värmeanläggning med portalen.

Den hittar du i värmepumpens display [info] > [Internet] > [Inloggningsuppgifter].

Det inloggningsnamn och lösenord som visas där måste matas in första gången du etablerar anslutning till portalen. Ha därför denna information tillhands.
Om systemkomponenterna inte registreras som de ska vid anslutning av en kundanläggning, kontrollera via Connect Check om det system som ska anslutas stöds i portalen.

Om anläggningen stöds och du ändå inte hittar rätt artikelnummer för en eller flera komponenter i listan under systemregistreringen kan du ändå slutföra registreringen genom att välja »Annat».

För komponenter som inte kunde identifieras otvetydigt kan vi vid fel inte ge några diagnosuppgifter och stödjer endast begränsad funktion.

Kontakta i detta särskilda fall vår support-hotline och tala om vilken anläggning det gäller (med Gateway ID), vilka komponenter som inte registrerats korrekt och serienummer på dessa komponenter.


Tillverkningsdatum krävs för att man ska kunna ställa rätt diagnos vid fel på värmekällan. Oberoende av tillverkningsdatum kan t.ex. reservdelsrekommendationen ändras.

Tillverkningsdatumet är en del av serienumret. Serienumret skrivs i tre delar ex: 1234-123456789-123456789, där tillverkningsdatum framkommer i de tre första siffrorna i mittenpartiet, här understruket.Handhavande


I portalens historik sparas alla ändringar på installatörsnivå som gjorts. I företaget finns en överblick över vem som ändrat vad när. Även om fler användare kommer att vara inloggade i framtiden är det alltid klart vem som just nu arbetar på anläggningen.

Förutom ändringarna står alla åtgärdade fel, samt hur de löstes, i historiken. På så vis vet man som installatör alltid om ett fel uppträtt tidigare och vad som var orsaken den gången.

Slutkundsändringar samlas en gång om dagen och förmedlas till dig som installatör.

Det går inte att radera historikposter manuellt. Alla ändringar raderas när anläggningen tas bort. Reparationsmeddelanden förblir tilldelade anläggningen under hela dess livslängd.


Återställning av värmeanläggningen kan av säkerhetsskäl även i fortsättningen endast göras med Reset-knappen på plats. Funktionen i portalen genererar endast tillhörande inmatning i historiken.


Först när en uppgift har avslutats kan korrekt historikinmatning göras. För detta måste den monterade reservdelen resp. den åtgärd som använts dokumenteras manuellt.

Åtkomstfel


Se till att kommunikationsmodulen är korrekt ansluten.

Statusen på din kommunikationsmodul kan kontrolleras via systemmanöverenheten.

Den informationen hittar du i menyn [Info] > [Internet]> [IP-anslutning] + [Server-anslutning].

På både IP-anslutning och Server-anslutning måste det stå »Ja».

Se också till att Gateway ID (Inloggningsnamn) och lösenordet är korrekta och upprepa sedan anslutningsförsöket. Inloggningsuppgifterna hittar du i menyn [Info] > [Internet]> [Inloggningsuppgifter].


I installationsanvisningen för din kommunikationsmodul i kapitlet »Åtgärda fel» hittar du en felbeskrivning och de åtgärder som krävs för att åtgärda felen.


Se till att kommunikationsmodulen är korrekt ansluten.

Statusen på din kommunikationsmodul kan kontrolleras via systemmanöverenheten.

Den informationen hittar du i menyn [Info] > [Internet]> [IP-anslutning] + [Server-anslutning].

På både IP-anslutning och Server-anslutning måste det stå »Ja».

Se också till att Gateway ID (Inloggningsnamn) och lösenordet är korrekta och upprepa sedan anslutningsförsöket. Inloggningsuppgifterna hittar du i menyn [Info] > [Internet]> [Inloggningsuppgifter].


I installationsanvisningen för din kommunikationsmodul i kapitlet »Åtgärda fel» hittar du en felbeskrivning och de åtgärder som krävs för att åtgärda felen.


I undantagsfall måste du eventuellt återställa din Gateway till fabriksinställningar.

Detta kan exempelvis vara fallet om:

• Den Gateway som används redan anslutits till ett annat värmesystem eller

• Om du vill ansluta värmesystemet till en ny användare (t.ex. eftersom du har köpt fastigheten och den befintliga värmeanläggningen där redan nyttjades ihop med portalen).

Information om återställning av Gateway till fabriksinställningarna hittar du i produktens medföljande dokument.